CRANETOOLS|飞机钣金工具
进口航空/飞机翼形手动定位销KWN/KWNL/KWNEL

进口航空/飞机翼形手动定位销KWN/KWNL/KWNEL

进口航空/飞机翼形手动定位销KWN/KWNL/KWNEL

KWN (紧固厚度0-1/2”)翼形螺母抽钉CLECO 紧固件
型号  尺寸    紧固厚度 件号 型号  尺寸    紧固厚度 件号
KWN 3/32” 0-1/2 11170   KWN 3/16” 0-1/2 11173  
KWN 1/8”   0-1/2 11171   KWN 1/4”   0-1/2 11174
KWN 5/32” 0-1/2 11172  
KWNL (紧固厚度0-1”) 翼形螺母抽钉CLECO 紧固件
型号  尺寸    紧固厚度 件号 型号  尺寸    紧固厚度 件号
KWNL 3/32” 0-1 11175   KWNL 3/16” 0-1 11178  
KWNL 1/8”   0-1 11176   KWNL 1/4”   0-1 11179
KWNL 5/32” 0-1 11177  
KWNEL (紧固厚度1/2-11/2”) 翼形螺母抽钉CLECO
型号      尺寸    紧固厚度   件号 型号      尺寸    紧固厚度   件号
KWNEL 3/32” 1/2-1 1/2 11185   KWNEL 3/16” 1/2-1 1/2 11188  
KWNEL 1/8”   1/2-1 1/2 11186   KWNEL 1/4”   1/2-1 1/2 11190 
KWNEL 5/32” 1/2-1 1/2 11187  

航空/飞机维修工具/地面设备及航材

热线:4000-343-885

邮箱:info@hi-crane.com